home | courses | research | MODIS/MISR | publications | people | resources | projects | contact

Former Visitors & Research Fellows
Jan Bogaert
Nuno Carvalhais
Nan Cong
Rasmus Fensholt
Cailian Lao
Xiliang Ni
Miina Rautiainen
Nikolay Shabanov
Yuli Shi
Changwei Tan
Zaichun Zhu

Former PhD Students
Amy Richmond
Wolfgang Buermann
Jiarui Dong
Sangram Ganguly
Jiannan Hu
Dong Huang
Svetlana Kotchenova
Arindam Samanta
Mitchell Schull
Nikolay Shabanov
Bin Tan
Yuhong Tian
Weile Wang
Yujie Wang
Liang Xu
Wenze Yang
Yu Zhang
Ping Zhang
Liming Zhou

Former MA Students
Jennifer Flax
Rui Gong
Seth Hoffman
Jiannan Hu
Bonnie Johnston
Ken Lo
Lauren Paletta
Amy Richmond
Nikolay Shabanov
Xiangdong Song
Grace J. Smith
Katie Swanson
Karyn Tabor
Su Yin

Climate and Vegetation Research Group
Dept. of Geography,Boston University. Sep-15-2013